Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 
Α.Φ.Μ.
 

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;
Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;
Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;
Τι δικαολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;
Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;
Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;
Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;


Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο και τον «ταυτοποιεί» μοναδικά με βάση τα ατομικά του στοιχεία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠοιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που :

 • Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 • Μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.
 • Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).
 • Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις απο την ΔΟΥ.
 • Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περουσιακών στοιχείων κλπ).
 • Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).
 • Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ' αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).
 • Δικαίωμα να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

  Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.
  Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (on-line)μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι δικαολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

  Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας(είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ'αυτά) προκειμένου για 'Ελληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.
  'Οταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.
  Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

 • Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες,πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1.
 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.

 • (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ».
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».

 • (Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση «Εξουσιοδοτημένου», «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η απόδοση του ΑΦΜ γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.
 • Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.
 • 'Ολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ