Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ Α' - Β' (Β'-Γ') ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταντάλου 30 Θεσ/νίκη T.K.54629
Προϊστάμενος2313- 3317342310- 553902
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3317512310- 510281
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3317352310- 515663
Επόπτης Eλέγχου2313- 331729 
'Eλεγχος2313- 331725 έως 728, 331736 έως 739, 331754 έως 7582310- 519246, 530070, 539353, 535293
Εισόδημα2313- 331722 έως 7242310- 553901
Φ.Π.Α.2313- 3317522310- 556310
Αυτοκίνητα2313- 3317402310- 514691
Μητρώο2313- 3317532310- 556040
Κεφάλαιο2313- 331731, 3317332310- 535839
Έσοδα Προϊστάμενος2313- 331747 
Έσοδα2313- 331746, 3317482310- 540750
Έξοδα2313- 331742 
Δικαστικό2313- 3317432310- 556039
K.B.Σ.2313- 3317412310- 556312
Ταμείο2313- 331744 
Ενηµερότητες2313- 331745 
Λογιστικό2313- 331749 
Διαχείριση-Τ.Π.& Δ2313- 331750 
Πρωτόκολλο - Γραμματεία2313- 331730, 3317322310- 535606
FAX2310- 532440
FAX Εσόδων2310- 513650
E-mailsyzefxis.2084@n3.syzefxis.gov.gr
 
ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY Β’(Β’,Γ’) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρ. Mπραντούνα 3 -T.K.540 12 Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος2313- 3318252310- 555066
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3318442310- 534348
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3318282310- 537339
Επόπτης Eλέγχου2313- 331826 
'Eλεγχος2313- 331827, 331829 έως 8322310- 536444, 546000, 547352, 534301, 537333, 512283
Εισόδημα2313- 331833 έως 8342310- 547353, 534316, 523402
Tαμείο2313- 3318452310- 534321
Φ.Π.Α.2313- 331840 έως 8412310- 516275, 534306
Μητρώο2313- 3318392310- 534308
Κεφάλαιο2313- 331836 έως 8372310- 534303, 534305
Eσοδα2313- 3318432310- 537207, 534337, 545203,548952
Αυτοκίνητα 2310- 537333
Έξοδα2313- 3318422310- 534325
Δικαστικό2313- 331821 έως 8222310- 537331
K.B.Σ.2313- 3318382310- 547373
Γραμματεία2313- 331823 έως 8242310- 537332
FAX2310- 548951, 534348
E-mailsyzefxis.2085@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β',Γ') μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 2ο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ Δ' ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Δ’- Θ’ -Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ.Ηρακλείου 38 -T.K. 546 23 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2313- 3320542310- 274724
Υποδιευθυντής Φορολογίας 2310- 242798
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3320252310- 285208
'Eλεγχος2313- 332027 έως 0292310- 285203, 242798, 261120
Εισόδημα2313- 332040, 332060, 3320912310- 274065, 262558
Φ.Π.Α.2313- 332090, 3320392310- 270942
Λογιστικό-Βεβαίωση2313- 3320312310- 265057
Μητρώο2313- 332037 έως 0382310- 242812
Κεφάλαιο2313- 332041, 3320612310- 242294, 242846
Eσοδα2313- 332033 έως 034, 3320622310- 267291, 265054
Έξοδα2313- 3320322310- 274795
Δικαστικό2313- 332064 έως 0652310- 241154, 277017
K.B.Σ.2313- 332035 έως 036, 3320892310- 243819
Γραμματεία2313- 3320302310- 285187
FAX2310- 282696
E-mailsyzefxis.2086@n3.syzefxis.gov.gr
 
ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαλαωρίτου 18 -T.K. 546 25 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2313- 3335392310- 547507
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3335482310- 534257
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3335262310- 522770
Επόπτης Eλέγχου2313- 333530 
'Eλεγχος2313- 333528 έως 529, 333531 έως 532, 333552 έως 5532310- 522770, 511280, 541609
Εισόδημα2313- 333521 έως 5232310- 553400
Φ.Π.Α.2313- 333555 έως 5562310- 534660
Ταμείο2313- 333557 
Eπιστροφές2313- 333543 
Eνημερότητες2313- 333547 
Eκδότες2313- 333542 
Λογιστικό2313- 3335452310- 532010
Μητρώο2313- 3335542310- 537164
Αυτοκίνητα 2310- 533854
Κεφάλαιο2313- 333524 έως 525, 3335272310- 539202
Eσόδων2313- 3335492310- 537474
Έξοδα2313- 3335492310- 541658
Δικαστικό2313- 333550 έως 5512310- 535441
K.B.Σ.2313- 333533 έως 5352310- 547611
Γραμματεία2313- 333536 έως 5382310- 535440
FAX2310- 536051
E-maildoy.thita.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr
 
ΚΤΙΡΙΟ 3ο: της τέως ΔOY Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Eγνατίας 45 - T.K. 546 30 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2313- 3332542310- 554268
Υποδιευθυντής Φορολογίας 2310- 510534
Υποδιευθυντής Ελέγχου 2310- 554518
'Eλεγχος2313- 333250 έως 2532310- 534225, 541114
Εισόδημα2313- 333235 έως 2422310- 554248, 533114
Φ.Π.Α.2313- 333247 έως 2482310- 529812
Βεβαίωση2313- 333224 
Διαχείριση2313- 333225 
Λογιστικό2313- 333226 
Επιστροφών-Διαγραφών2313- 333229 
Γραφείο Ληξιπροθέσμων2313- 333232 
Μητρώο2313- 333243 έως 2442310- 537322
Αυτοκίνητα 2310- 536765
Κεφάλαιο2313- 333249, 333258 έως 2602310- 532004
Eσοδα2313- 333227 έως 228, 3332302310- 539354
Δικαστικό2313- 333231, 3332342310- 554267
K.B.Σ.2313- 333245 έως 2462310- 512698
Γραμματεία2313- 333255, 3332562310- 516595
Πρωτόκολλο2313- 333257 
FAX2310- 532003
E-maildoy.4227@n3.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ) Κ.Α.: 4215 Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσ/νίκη T.K.54002
Προϊστάμενος2313- 3319402310- 521992
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3319382310- 543315
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3319452310- 541216
Επόπτης Eλέγχου 2310- 536063
Eλεγχος2313- 331946 έως 949, 331951, 331953, 331955 έως 9602310- 546251, 516854
Εισόδημα2313- 331936 έως 9372310- 554437, 521021
Φ.Π.Α.2313- 331925 έως 9262310- 556296
Αυτοκίνητα2313- 3319272310- 556294
Eσοδα2313- 331928 έως 929, 3319312310- 521929
Μητρώο2313- 3319212310- 566295
Κεφάλαιο2313- 331934 έως 935, 3319842310- 540682
Λογιστικό2313- 3319302310- 522545, 521904
Έξοδα2313- 331922 
Δικαστικό2313- 3319412310- 516853
K.B.Σ.2313- 331923 έως 9242310- 513974
Γραμματεία2313- 3319392310- 540683
FAX ( Eλεγχος )2310- 536966
FAX ( Eσοδα )2310- 521937
FAX ( Γραμματεία )2310- 522543
E-mailsyzefxis.2087@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ ΣT' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ ) Τακαντζά 8-10 Θεσ/νίκη T.K.54639
Προϊστάμενος2313- 3322502310- 865096
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3322562310- 823767
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3322552310- 814777
Επόπτης Eλέγχου2313- 332267 
'Eλεγχος2313- 332242, 332260 έως 262, 332268 έως 2692310- 835915, 850240, 868994, 864675
Εισόδημα2313- 332245 έως 247, 332252 έως 2542310- 820181, 831041
Φ.Π.Α.2313- 332229 έως 2322310- 868668
Κεφάλαιο2313- 332233 έως 237 
Μητρώο2313- 332225 έως 2262310- 850310
Eσοδα2313- 332238 έως 241, 332248 έως 2492310- 855620, 828905
Αυτοκίνητα 2310- 868668
Έξοδα 2310- 841153
Λογιστικό 2310- 828905
Ταμειακή Διαχείριση2313- 3322492310- 855620, 828905
Δικαστικό2313- 3322582310- 868658
K.B.Σ.2313- 332227 έως 2282310- 836586
Γραμματεία2313- 332264, 3322572310- 830281
FAX ( Μητρώο )2310- 850310
FAX ( Eσοδα )2310- 828905
FAX ( Γραμματεία )2310- 830051
E-mailsyzefxis.2088@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4217 Ν. Πλαστήρα 57 T.K.54250 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2313- 332460
Υποδιευθυντής2313- 332441
Προϊστάμενος 1ης Εποπτείας2313- 332446
Προϊστάμενος 2ης Εποπτείας2313- 332449
Προϊστάμενος 3ης Εποπτείας2313- 332447
Ελεγχος2313- 332435 έως 436,332438 έως 439,332442,332448, 332450 έως 451, 332481 έως 483,332492 έως 496
Κ.Φ.Α.Σ2313- 332470,332445
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης(Προϊστάμενος)2313- 332478
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313- 332421,332423 έως 426,332428 έως 429, 332431 έως 433,332468, 332476
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης(Προσφυγές)2313- 332474 έως 475
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους(Προϊστάμενος)2313- 332466
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2313- 332463,332499
ΦΜΑΠ - ΕΤΑΚ - ΦΑΠ2313- 332465
Eισόδημα2313- 332461 έως 462, 332498 έως 499
Αυτοκίνητα2313- 332464
Φ.Π.Α2313- 332452 έως 453
Κεφάλαιο2313- 332454,332497
Εσοδα2313- 332472 έως 473,322422, 322480
Επιστροφές-Διαγραφές2313- 332467
Βεβαίωση2313- 332469
Λογιστικό2313- 332477
Μητρώο2313- 332458
Πρωτόκολλο2313- 332457
Γραμματεία2313- 332456
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων2313- 332427
FAX2313- 332455
E-mailzdoy.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4228 Λεωφόρος Βασ. 'Ολγας 188 T.K.54655 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2310- 425501
Υποδιευθυντής Φορολογίας2310- 414785
Υποδιευθυντής Ελέγχου2310- 426722
'Eλεγχος2310- 427236, 425567
Εισόδημα2310- 425567, 427236
Φ.Π.Α.2310- 425784
Αυτοκίνητα2310- 414783
Λογιστικό2310- 426354
Μητρώο2310- 426353
Eσόδων2310- 425787, 427235
Έξοδα2310- 425974
Δικαστικό2310- 425660
K.B.Σ.2310- 425110
Γραμματεία2310- 425918
Πρωτόκολλο2310- 425708
FAX2310- 420201
E-mailsyzefxis.2097@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 2ο   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 3ο   εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4224 26ης Οκτωβρίου 35, Σφαγεία T.K. 54012 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος2310- 950119
Υποδιευθυντής Φορολογίας2310- 923350
Υποδιευθυντής Ελέγχου2310- 946660
Επόπτες Ελέγχου2310- 930916, 932279, 945476, 557040
Ελεγκτές2310- 938354, 951595,923660, 945742, 915382, 923449
Εισόδημα2310- 942459, 950493, 932279
Φ.Π.Α.2310- 937629, 951596, 539416, 512574, 531158
Αυτοκίνητα2310- 952293
Μητρώο2310- 950022
Eσόδων2310- 950872, 923336
Δικαστικό2310- 921111, 950834
K.B.Σ.2310- 923918, 952294
Γραμματεία2310- 950871
FAX2310- 914165
E-mailsyzefxis.2093@n3.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.:4233 Ειρήνης 17 Αμπελόκηποι Θεσ/νίκη T.K.54630
Προϊστάμενος2313- 3338492310- 551457
Υποδιευθυντής Φορολογίας2313- 3338362310- 516643
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3338622310- 546908
Επόπτης Eλέγχου2313- 333854 
'Eλεγχος2313- 333850 έως 851, 333859, 333847 έως 848, 333868, 333860 έως 861, 3338712310- 512546, 546908, 517155, 551736, 516243, 516484
Εισόδημα2313- 333824 έως 827, 333836 έως 837, 3338392310- 510913
Φ.Π.Α.2313- 333855 έως 8582310- 510914 , 519082
Λογιστικό2313- 3338642310- 513301
Eξόδα2313- 3338732310- 519031, 551456
Ταμείο2313- 333867, 333874 
Μητρώο2313- 333846, 333852 έως 8532310- 517857
Κεφάλαιο2313- 333841 έως 842, 3338322310- 518839
Eσοδα2313- 333865, 333872, 333875, 3338992310- 519031, 551456
Δικαστικό2313- 333830 έως 831, 333833 έως 834, 333840, 3338842310- 513301
K.B.Σ.2313- 333835, 333844 έως 8452310- 519856
Γραμματεία2313- 3338692310- 527064
Πρωτόκολλο2313- 333870 
FAX2310- 519958
E-mailsyzefxis.4233@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣT' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( ΙΩΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) Β. Γεωργίου 10 -T.K. 57008 Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος2313- 3340252310- 784277
Υποδιευθυντής Φορολογίας 2310- 781385, 784042
Υποδιευθυντής Ελέγχου2313- 3340362310- 784407
Επόπτης Eλέγχου2313- 3340402310- 784075
Eλεγχος2313- 334039, 3340412310- 781831,784402
Εισόδημα2313- 334042, 334028, 3340302310- 784406
Φ.Π.A.2313- 334033 έως 0342310- 784404
Ταμείο2313- 334044 
Διαχείριση2313- 334045 
Aυτοκίνητα2313- 3340382310- 784404
Μητρώο2313- 3340352310- 782689, 784402
Κεφάλαιο2313- 334024, 334034, 3340292310- 783226
Eσοδα2313- 334056, 334059, 3340582310- 784405
Έξοδα2313- 3340552310- 783700
Δικαστικό2313- 3340522310- 782689
K.B.Σ.2313- 3340322310- 784403
Πρωτόκολλο2313- 334027 
Γραμματεία2313- 3340262310- 781831
FAX2310- 784400
E-mailsyzefxis.2101@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κ.Α.: 4232 Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης T.K.55134
Προϊστάμενος2310- 449896
Υποδιευθυντής Φορολογίας2310- 448392
Υποδιευθυντής Ελέγχου2310- 446068
'Eλεγχος2310- 456421
Εισόδημα2310- 434517
Φ.Π.Α.2310- 434400
Αυτοκίνητα2310- 456978
Μητρώο2310- 448361
Κεφάλαιο2310- 459111, 434334
Eσόδων2310- 434414
Έξοδα2310- 434312
Δικαστικό2310- 430153
K.B.Σ.2310- 459100
Γραμματεία2310- 434544
FAX2310- 434545, 448392, 384012
E-maildoy.kalamarias@n3.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ ( ΛΑΓΚΑΔΑ - ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΣΟΧΟΥ ) Κ.Α.: 4222 Λουτρών 14 & Λαγκαδά 5 T.K.57200
Προϊστάμενος23943- 3113923940- 26332
Υποδιευθυντής Φορολογίας23943- 3114523940- 22882
Υποδιευθυντής Ελέγχου23943- 3112823940- 22880
Επόπτης Eλέγχου23943- 31152 
Ελέγχου23943- 31141 έως 142,31153 έως 154,31156 έως 15823940- 22065, 26372
Eισόδημα23943- 31124, 31125 έως 12723940- 23640
K.B.Σ.23943- 3113023940- 26374
Φ.Π.Α.23943- 31131, 3113223940- 26374
Ταμείο23943- 3114923940- 22334
Λογιστικό23943- 3113523940- 26375
Δικαστικό23943- 31175,31133,3114423940- 26375
Μητρώο23943- 31147,3114623940- 25633
Kεφάλαιο23943- 3112923940- 22328
Εσοδα23943- 31138,31126, 3113723940- 22334
Εξοδα23943- 3114823940- 26375
Γραμματεία - Πρωτόκολλο23943- 3115023940- 23640
FAX23940- 22228
E-mailGrammatia.dimou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ