Εθνικό Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών
Σύνταξης και κατάθεσης δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο .
Τι είναι Εθνικό Κτηματολόγιο
      Με το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καταγράφονται νομικές - τεχνικές και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα ακίνητα και τα δικαιώματα αυτών, πληροφορίες οι οποίες τηρούνται με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.
      Με το Εθνικό Κτηματολόγιο έχουμε ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο αρχείο ακίνητης ιδιοκτησίας με το οποίο επιτυγχάνουμε:

Γενικά

      Από τις 17 Ιουνίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 τρία εκατομμύρια, περίπου, ιδιοκτήτες καλούνται να καταβάλλουν το ποσό των 35 ευρώ για το κάθε ακίνητο που κατέχουν (ή των 20 ευρώ για κάθε βοηθητικό χώρο, όπως parking, αποθήκη κ.ά.) στις 107 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
      Για όσους διαμένουν στο εξωτερικό,το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των δηλώσεων δικαιωμάτων επί ακινήτων παρατείνεται κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως 30 Δεκεμβρίου 2008.
      Υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων δικαιωμάτων είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στο δήμο Αθηναίων και σε άλλους 68 δήμους στο λεκανοπέδιο Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε ακόμη 14 δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στις πρωτεύουσες 23 νομών της χώρας.
      Σας ενημερώνουμε ότι σε όσους δεν προσέλθουν στα κτηματολογικά γραφεία για να καταθέσουν τη δήλωση δικαιωμάτων ή δεν την αποστείλουν ηλεκτρονικά εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει καθοριστεί, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 50 μέχρι και 1.500 ευρώ.

Πληροφορίες για το που και πως υποβάλλεται η δήλωση δικαιωμάτων

 • Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε ένα ή περισσότερα ακίνητα, είτε πρόκειται για πλήρη είτε για ψιλή κυριότητα, είτε για επικαρπία είτε για οποιαδήποτε άλλη δουλεία.
 • Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως στις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές, είτε πρόκειται για αγροτικά είτε πρόκειται για αστικά ακίνητα.
 • Περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο, δηλαδή αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα τότε θα πρέπει να το δηλώσουν ( και φυσικά να καταβάλουν ξεχωριστά ο καθένας το «κτηματόσημο» ) όλοι όσοι φέρονται ως ιδιοκτήτες του.
 • Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης («κτηματόσημο») έχει προσδιοριστεί στα 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες είναι 20 ευρώ για το κάθε ακίνητο.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα των δύο δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας επί ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, καταβάλλουν πάγιο τέλος που αφορά μόνο δύο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ακινήτων που κατέχουν.
 • Η πληρωμή του «κτηματόσημου» θα γίνεται στις 13 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Το αποδεικτικό της καταβολής του πάγιου τέλους θα πρέπει να επισυνάπτεται από τον υπόχρεο στο έντυπο της δήλωσης δικαιωμάτων διαφορετικά (εάν δεν υπάρχει αυτό το αποδεικτικό), η δήλωση δικαιωμάτων δεν θα γίνεται δεκτή.
 • Οι δηλώσεις δικαιωμάτων υποβάλλονται είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση στα κτηματολογικά γραφεία που λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Η εταιρεία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει αναρτήσει πίνακα με τις διευθύνσεις των κτηματολογικών γραφείων που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Επίσης οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.

 •       Εκτός της δήλωσης δικαιωμάτων και του αποδεικτικού πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισυνάπτουν φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ. συμβόλαιο). Οι υπόχρεοι υποβάλουν επίσης, εφόσον υπάρχουν, φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μετεγγραφής και τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) θα απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.
        Όσον αφορά την υποβολή της δήλωσης δικαιωμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο, σημειώνεται πως αυτό θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση, τα απαιτούμενα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, ενώ η πληρωμή του «κτηματόσημου» γίνεται με πιστωτική κάρτα.
        Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων, έλεγχος, τελική ανάρτηση δικαιωμάτων), οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις 107 περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα κληθούν να καταβάλουν και το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης. Αυτό έχει προσδιοριστεί στο 1 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, μειωμένης κατά το ποσό των 20.000 ευρώ. Ως ανώτατο ύψος του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης έχει οριστεί το ποσό των 900 ευρώ ανά κτηματολογικό γραφείο . Η πληρωμή του «κτηματόσημου» και του αναλογικού τέλους δεν αφορά τα ακίνητα στις περιοχές που εντάχθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια.
        Σημειώνεται, τέλος, ότι λειτουργεί ειδικός τετραψήφιος αριθμός (1015) για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.