Μεταβολές των Στοιχείων Μητρώου

Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;
Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;
Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;
Τι δικαολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;
Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;
Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;
Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;


Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Οι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;

Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενω για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησής του).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΑπό πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔΟΥ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤι δικαολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κλπ, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» - Μ1.
 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.

 • (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου».)

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».

 • (Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κλπ).

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συνλλαγών τους με τη ΔΟΥ.
 • Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.
 • 'Ολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ